گواهینامه و افتخارات

صنایع غذایی تک نان جنوب دارای مجوزها و لوح تقدیر در زمینه صتایع غذایی میباشد.

تندیس ها

گواهینامه ها